بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

غفلت بواسطه تکنولوژی (پیشنهاد ویژه)

ما از اشتراک در گروه لذت میبریم اما در واقع تنهاییم ...شروع ب نوشتن میکنیم اما نمیدونیم کسی میخونه یا نه ...ما نسل خنگ ها هستیم..باید سعی کنیم از زندگی لذت ببریم

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید