بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

حمله ای از غرب به نهاد خانواده

مستند موج منفی که در این قسمت به رفتارها و اهداف پلید رسانه های غربی برای از هم پاشاندن خانواده دارند صحبت می کند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید