بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

مطالبات امام خامنه ای از مذاکره کنندگان هسته ای

مذاکره ما با امریکا فقط در موضوع هیته ای است و....

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید