بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دنــیــا چــنـد کـشـور است؟!

ــلیــپ «دنــیــا چــنـد کـشـور است؟!» از تــولیــدات مـجــمــوعــه زمــانــه
منظور دولت و مسئولین وزارت خارجه، از دنیا و جامعه بین المللی چیست؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید