بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

زمین در آستانه یک فاجعه بزرگ!

استفاده از سموم و مواد شیمیایی باعث تغییر اکوسیستم شده است.
برای بهبود این شرایط چه کاری باید انجام دهیم...!!!
WWW.IRANDH.IR
IRANDHgroup@

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید