بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

من چیکارکنم؟ نه شوهرم باهام درست برخورد میکنه نه ...

سخنرانی استاد دانشمند ویدو تاثیر گذار
من چیکارکنم؟
حاج آقا تو زندگیمون گره افتاده نه شوهرم باهام درست برخورد میکنه ، نه بچه هام آدمای خوبی شدن ، نه فامیل درست تحویل میگیرن ، نه لذتی از مناجات ها میبرم

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید