بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ضروریت و اجباری بودن بستن دستبند رنگی برای پناهجویان.

اجباری شدن بستن دستبند رنگی برای پناهجویان.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید