بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

خط آزاد - "تدبیر " دولت، سهم خودروسازان شد

ماجرا از نامه 4 وزیر شروع شد؛ تا قبل از آن دولتی‌ها می گفتند، از رکود خارج شدیم، در حالی که قاطبه اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی و تولیدکننده، بر وخامت اوضاع تولید کشور تاکید می کردند و از پر شدن انبارها خبر می دادند .

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید