بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

پیام تاریخی امام خمینی از زبان امام خامنه ای هیچ سازشی با استکبار نخواهیم داشت.

پیام تاریخی امام خمینی از زبان امام خامنه ای هیچ سازشی با استکبار نخواهیم داشت.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید