بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

برای چی سیگار نمیکشی؟

دارد که : دانی چه کسی به دوش خود بار کشد ؟ خود را به جهان به دست خود دار کشد ؟ هر کس که در این جهان و با کوته عمر * رحمی نکند به خویش و سیگار کشد

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید