بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

وقتی دکتر حسن عباسی و کامران نجف زاده هم صدا میشوند!!

وقتی که دکتر حسن عباسی و کامران نجف زاده از خفقان شدید رسانه ای در دولت حسن روحانی سخن میگویند…

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید