بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دلایل کاهش فرزندآوری از زبان مردم

مشکلات اقتصادی، تغيير باورهای فرهنگی يا سياست های نادرست حکومتی؟ در اين گزارش مردم با حضور در مقابل دوربين برنامه ثريا از عوامل کاهش تعداد فزرندان سخن می گويند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید