بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نگاه به نامحرم «تکان دهنده!»

نگاه های حرام عبارتند از: نگاه به چهره آرایش کرده زن.

نگاه به زیور آلات زن.
نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا.
نگاه با ریبه (ترس افتادن به حرام).
نگاه به بدن مرد نامحرم (به جز صورت و دست ها)
نگاه به تمام بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ).
نگاه هوس آلود (هرچند به صورت و دست ها و یا به بدن هم جنس).

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید