بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آمریکا! ما اهل مبارزه هستیم!

امام خمینی (ره): ما می گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم.

ما نه از اقدام نظامی میترسیم و نه از محاصره ی اقتصادی ...

برای اینکه ما شیعه ی یک ائمه ای هستیم که آنها شهادت را استقبال می کردند، ما مرد جنگیم، ما مرد مبارزه هستیم.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید