بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

مصاحبه تصویری «پرانتز» دکتر فواد ایزدی_ نظام بازرسی‌ها در توافقنامه وین

دکتر فواد ایزدی: آمریکا با این قطعنامه بر برنامه نظامی ایران اشراف پیدا می کند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید