بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

شاخ به شاخ شدن بز شجاع با گاو

بز شجاع با گاو شاخ به شاخ می شود و در کمال ناباوری با سماجت خود گاو را وادار به عقب نشینی می کند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید