بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

رهبر می گوید رئیس جمهور برعکس می شنود . دکتر عباسی

در رابطه با حل مسائل هسته ای و مذاکرات و محدوده مذاکرات

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید