بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ویدیوگرافی جامعه‌ی سوداگر

این ویدیوگرافی در ابتدا به معرفی طبقه ی بورژوا یا مرچنت و به نحوه ی شکل گیری تفکر مرکانتیلیسم می پردازد.

و سپس چگونگی و تبعات تغییر الگوی معیشت مردم بر اساس این تفکر را بیان می کند.

درنهایت نیز نگاه جامع و کاملاً متفاوت اسلام را در مقابل این نوع از تفکر بیان می کند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید